We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Passend onderwijs

Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:
Ø Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken
Ø Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind)
Ø Scholen en gemeenten/ jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;

 
Samenwerkingsverband
De Duinstee maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband -swv 22-01: Noord Drenthe. Meer informatie kunt u vinden  in hoofdstuk IV van het bovenschoolse gedeelte van de schoolgids.
 
Onderwijs, passend bij iedere leerling
Alle scholen binnen de  samenwerkingsverbanden hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle scholen geleverd wordt: de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en school specifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel (sop). U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze.
Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de regio gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren,waardoor de leerling op die school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal(basis) onderwijs zijn.
 
Speciaal(basis)onderwijs
Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs moet de school, samen met de ouders /verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies/Toelaatbaarheid  van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband of via de school.
 
Opwww.passendonderwijs.nl (website van ministerie OCW) en op www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders / verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs.
 
Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010. Hierkunnen ouders/verzorgers terecht met alle vragen over extra ondersteuningbinnen het onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaarvia 5010: (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 (€ 0,45 pergesprek + kosten mobiel), of via internet: www.5010.nl
 
Tot slot heeft iedere school een eigen coördinator Passend Onderwijs (voorheen IB’er). Deze onderwijsmedewerker is in staat verdere vragen van u te beantwoorden over Passend Onderwijs op de school.