We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad
Zoals aan alle scholen, is er ook aan onze school een medezeggenschapsraad (M.R.) verbonden. Dit inspraakorgaan heeft als doel de verschillende, bij de school betrokken partijen (ouders en team),medezeggenschap te geven. De positie van de MR is te vergelijken met een ondernemingsraad bij een bedrijf.
De MR van De Duinstee wordt gevormd door twee ouders (oudergeleding) en een personeelslid. (personeelsgeleding). De leden worden voor een periode van twee jaar gekozen en kunnen daarna nog twee maal worden herkozen. De directeur van de school heeft een adviserende rol in de MR.
De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, advies- of instemmingsrecht ten aanzien van het bevoegd gezag (Stichting Baasis).Op school kunt u het reglement, waarin deze rechten precies zijn omschreven inzien.
De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer vijf keer per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. In de agenda op de website staan de data vermeld.
Namens de oudergeleding zitten in de MR: Sandra Bekkema en Jitske Kingma. Namens het team en tevens voorzitter van de MR is Marianne Hardenberg.

Medezegenschapsraad

Medezegenschapsraad

mr.deduinstee@stichtingbaasis.nl