inloggen
emailadres wachtwoord

Oudervereniging

De oudervereniging
De oudervereniging (OV) is een gekozen vertegenwoordiging van ouders binnen onze school. Er zijn ongeveer acht leden. De OV benoemt ieder jaar uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De vergaderingen vinden maandelijks plaats. Namens de school is bij iedere OV vergadering de coördinator Marcel de Ruiter aanwezig.
De bijeenkomsten van de oudervereniging zijn openbaar; de agenda en de notulen kunt u op de prikborden bij de ingangen vinden.
Eenmaal per jaar wordt er op de algemene ouderavond verantwoording afgelegd over alle activiteiten van het voorgaande jaar en de besteding van de ouderbijdrage. Op deze avond worden ook eventueel nieuwe ouderverenigingsleden gekozen.
Een belangrijke taak van de OV is het bevorderen van het contact tussen school en ouders. De leden van de OV houden zich bezig met het organiseren en ondersteunen van diverse activiteiten en festiviteiten. Ouders kunnen zich aan het begin van het schooljaar aanmelden voor hulp bij diverse activiteiten.

Ouderbijdrage
Op onze school worden door de oudervereniging diverse activiteiten georganiseerd. Het gaat hier om extra activiteiten en andere zaken die niet tot het gewone onderwijs behoren en die dus niet worden bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
De ouderbijdragen worden gebruikt voor festiviteiten zoals het Sinterklaasfeest, kerstfeest, laatste schooldag en voor culturele activiteiten, zoals een bezoek aan een museum. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage.
Op de jaarlijkse zakelijke ouderavond bespreken we de begroting en stellen we de hoogte van de ouderbijdrage vast. De hoogte van de vrijwillige bijdrage wordt ook vermeld in de Nieuwsflits.
Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt indien het voor u onmogelijk is de vrijwillige bijdrage te voldoen.
De vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2015-2016 bedroeg € 35,00.
Voor het schooljaar 2016-2017 wordt deze opnieuw tijdens de zakelijke ouderavond vastgesteld. Via de Nieuwsflits wordt u hierover geïnformeerd.